20150425-IMG_8794浴衣寫真by旺旺.jpg

麻豆:貝貝 167cm 攝影師: 旺旺 髮妝: 林盈甄

感謝攝影同好旺旺的付費外拍團採用皇冠浴衣也跟愛美麗大方分享寫真照片@@

 

 

經過攝影師和麻豆同意刊登作品

請勿複製以免侵權

20150425-IMG_8577浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8597浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8628浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8641浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8644浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8672浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8688浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8689浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8704浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8712浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8722浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8731浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8752浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8760(1)浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8762浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8773浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8776浴衣寫真by旺旺.jpg 20150425-IMG_8784浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8790浴衣寫真by旺旺.jpg 

20150425-IMG_8799浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8801浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8804浴衣寫真by旺旺.jpg

20150425-IMG_8806浴衣寫真by旺旺.jpg  

[顧客分享]浴衣寫真by旺旺
http://crownfb.pixnet.net/blog/post/39401961


[顧客分享]浴衣寫真by旺旺2
http://crownfb.pixnet.net/blog/post/39401981


[皇冠顧客分享]振袖和服寫真by旺旺
http://crownfb.pixnet.net/blog/post/39402069

 

愛美麗 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()